Klagomålshantering

Syftet med Pilens Montessoriskolas rutiner för klagomålshantering är att kunna identifiera och förebygga brister inom verksamheten.

Enligt skollagen (2010:800) 4 kap §8 ska det på en skola finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

När en elevs eller barns vårdnadshavare har klagomål på skolans verksamhet ska de i nedanstående ordning framföra sin klagan.

1. Muntligen eller skriftligen till aktuell personal eller arbetslag.
2. Muntligen eller skriftligen till rektor.
3. Skriftligen till styrelsen.
4a. Skriftligen till Bildningsförvaltningen i Trelleborg, när det gäller Förskolan.
4b. Skriftligen till skolinspektionen, då det gäller Grundskolan.

Klagomål ska till styrelsen lämnas in skriftligen genom att fylla i länkad BLANKETT för klagomålshantering.